اخبار

 نشست مشترک شورای امر به معروف ونهی از منکر وکمیته عفاف وحجاب
شورای امر به معروف ونهی از منکر استانداری وواحد های تابعه وشورای عفاف وحجاب هر دوماه یکبار تشکیل جلسه میدهد دراین نشست ها پیرامون موارد ومسائل مختلف بحث وتبادل نظر معروف ها شناسایی وتقویت ودر خصوص موارد منکر وبرابر قوانین ومقررات اقدامات لازم در دستور کار قرار می گیرد.
 

آرشیواخبارRSS
نسخه قابل چاپ